HOME  
คำนิยามจากอธิการบดี
คำนิยามจากคณบดี
คำนำ
กองบรรณาธิการ
ผู้เชียวชาญ
สารบัญ

อัตลักษณ์ครูภูมิปัญญาไทยภายใต้อำนาจครอบงำของระบบการศึกษา: กรณีศึกษา ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทอผ้า) ภาคอีสาน
โดย : คชาภรณ์ ปลื้มจิตต์มงคล, บุญสม เกษะประดิษฐ์ และปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
พุทธธรรมพัฒนาจิตเพื่อระงับความโกรธ
โดย : เกษม กสิโอฬาร และพัชรี ตันติวิภาวิน
รูปแบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิผล ในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชนขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร
โดย : สุรพล เอี่ยมอู่ทรัพย์ และสุธิดา หอวัฒนกุล
การควบรวมกิจการสถาบันการเงินในประเทศไทย : กรณีศึกษาธนาคารธนชาตกับธนาคารนครหลวงไทย
โดย : นริศรา หงษ์สุวรรณ และรัตพงษ์ สอนสุภาพ
การพัฒนาคุณภาพการดำเนินกิจกรรม Ant Mission ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
โดย : วิจิตรา ทองนนท์ และธนาสิทธิ์ เพิ่มเพียร
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพของผู้นำกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ทิสเซิ่นครุปแมททีเรียลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
โดย : เบญจวรรณ เพชรนิล
ยุทธศาสตร์การสร้างผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ของกรมการพัฒนาชุมชน
โดย : ชาญชัย จิวจินดา และสมบูรณ์ สุขสำราญ
ปัจจัยจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด
โดย : นฤมล เองมหัสสกุล และลักษณาวดี บุญยะศิรินันท์
ความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บัญชีในสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
โดย : ดารุณี กองทอง และพรพิพัฒน์ แก้วกล้า
การบริหารมหาวิทยาลัยรังสิตให้เป็นองค์การสมรรถนะสูง
โดย : สุขพงศ์ สุขพิพัฒน์ และสมบูรณ์ สุขสำราญ
ทัศนคติและความชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร
โดย : ปิโยรส อยู่สถิตย์ และสังศิต พิริยะรังสรรค์
การปรับตัวของหนังสือพิมพ์จีนในยุคดิจิทัล กรณีศึกษาบริษัทซิงเสียนเยอะเป้า
โดย : มัลลิกา คล่องแคล่ว และวิทยากร เชียงกูล
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรสังกัดเทศบาล ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
โดย : กานต์ ศรีวิภาสถิตย์
อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการต่อคุณค่าที่รับรู้ ความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้าร้านกะทิครัวไทย
โดย : อัมพล ชูสนุก, พัชรี ฉันท์ศิริรักษ์, สิริบุปผา อุทารธาดา, จิรพันธ์ สกุณา และเบญจวรรณ ศฤงคาร
การโฆษณา ณ จุดขาย ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย : สุภัคพร คล้ายแพร และบัญชา วงศ์เลิศคุณากร
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน : ศึกษากรณีมหานครเซี่ยงไฮ้
โดย : ธนิดา โชคคุณานันทกุล และกานต์ โกวิทย์สมบูรณ์
การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวในการแบ่งปัน (Share) ข้อมูลข่าวสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศไทย
โดย : ปัญจพล เภตราพูนสินไชย และบุญสม เกษะประดิษฐ์
การตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
โดย : ประติก ปราสาร และธรรมวิมล สุขเสริม
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กรณีศึกษานักท่องเที่ยวชาวจีน
โดย : แป้งพิมพ์ พิชิตชลพันธุ์ และวิทยากร เชียงกูล
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนักวิเคราะห์ลายผิว
โดย : พัชราภรณ์ คงสวัสดิ์ และเลิศชัย สุธรรมานนท์
การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการนำหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ในองค์กรมหาชน: สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
โดย : นิรมล เสริมทรัพย์
 
 

ISSN : 2465-4094
วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1-2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
 
Copyright © Rangsit University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 029972222 ต่อ 4025 Fax. .......