คณะกองบรรณาธิการวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร

รศ.วิสูตร จิระดำเกิง

รศ.ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ

ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสาตร

ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง

อาจารย์กิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย

เจ้าของ

มหาวิทยาลัยรังสิต

กองบรรณาธิการบริหาร

ผศ.ดร.เพียงจันทร์ โกญจนาท     มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์       มหาวิทยาลัยรังสิต

กองบรรณาธิการ (ภายใน)

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์        มหาวิทยาลัยรังสิต

ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ           มหาวิทยาลัยรังสิต

รศ.ดร.จุมพล หนิ่มพาณิช          มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.ปิยภรณ์ ชูชีพ                     มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์          มหาวิทยาลัยรังสิต

ผศ.มุกดา โควหกุล                  มหาวิทยาลัยรังสิต

กองบรรณาธิการ (ภายนอก)

รศ.ดร.จุฑา เทียนไทย             มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ดร.ชคัตตรีย รยะสวัสดิ์        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น                    มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พลโท ดร.นเรศน์ วงศ์สุวรรณ   กรมยุทธการทหาร

ดร.กีรติ ตันติเสถียร                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.กฤษณา วิสมิสตะนันท์       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.บัญชา วงศ์เลิศคุณากร       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ดร.ชัยยง ชัยเจริญทวีกิจ         มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.จิรัสย์ ศิรศิริรัศม์               มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ดร.บุญเลิศ ไพรินทร์              มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ดร.พัชรี ตันติวิภาวิน

ติดต่อประสานงาน

นายณัฐพงศ์ ขำทอง

ออกแบบปกและเทคนิค

นางจิดารักษ์ ละออ

กำหนดการออกวารสาร

ปีละ 2 ฉบับ คือ เดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปี

สถานที่ติดต่อกองบรรณาธิการ

อาคารรัตนคุณากร ตึก 11 ชั้น 2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

โทร 02-997-2222 ต่อ 4003, -4004, 4025   http://jrgbs.rsu.ac.th  

เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (International Standard Serial Number)

ISSN: 2465-4094 

 

 

 

 

 

 


 
Copyright © Rangsit University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 029972222 ต่อ 4025 Fax. .......