ติดต่อกองบรรณาธิการ

ดร.พัชรี ตันติวิภาวิน และนายณัฐพงศ์ ขำทอง

อาคารรัตนคุณากร ตึก 11 ชั้น 2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

โทร 02-997-2222 ต่อ 4003-4004   http://jrgbs.rsu.ac.th

e-Mail : jrgbs@rsu.ac.th      

 
Copyright © Rangsit University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 029972222 ต่อ 4025 Fax. .......