HOME  
คำนิยมจากอธิการบดี
คำนิยมจากคณบดี
คำนำ
กองบรรณาธิการ
ผู้เชียวชาญ
สารบัญ

นโยบายพลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคงด้านการทหารของไทย
โดย : พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
ปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
โดย : พลอากาศตรี เสนาะ พรรณพิกุล
นวัตกรรมสังคมด้านพฤฒพลังในการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุ ในจังหวัดนครราชสีมา
โดย : คัมภิรัตน์ แก้วสุวรรณะ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระบบราชการไทย
โดย : สรวิชญ์ เปรมชื่น
วาทกรรมความเป็นอื่นของภิกษุณีไทยในสังคมไทย
โดย : ศศิภา แก้วหนู
วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มบริษัทญี่ปุ่นในจังหวัดปราจีนบุรี
โดย : อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานในองค์กรวิสาหกิจขนาดกลาง: กรณีศึกษา บริษัท ทวินส์สเปเชียล จำกัด
โดย : อภิรัตน์ กังสดารพร
การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อความสนใจซื้อบ้านเดี่ยว ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดย : จุฑามาศ อัครเดชา และบัญชา วงศ์เลิศคุณากร
ความพึงพอใจต่อการบริหารงานของสถานีตำรวจดีเด่น ตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน : กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่งอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
โดย : สิริพงศ์ วงศ์สรรเพชญ และรัตพงษ์ สอนสุภาพ
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินเพื่อคัดเลือกบุคลากรตามคติประจำใจองค์กรของบริษัทผลิตยางรถยนต์แห่งหนึ่ง
โดย : ไชยวัฒน์ เศรษฐวงศ์สิน และบำรุง สาริบุตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทย สู่การเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน
โดย : ปรีชา ด้วงน้อย
สุขภาวะในการทำงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน กรณีศึกษาสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย
โดย : ณัฐธิดา นาคบุตร และรัตพงษ์ สอนสุภาพ
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารแรงงานอพยพสัญชาติพม่า ของผู้ประกอบการไทยในจังหวัดสมุทรสาคร
โดย : กันยา ศรีสวัสดิ์
 
 

ISSN : 2465-4094
วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2560
 
Copyright © Rangsit University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 029972222 ต่อ 4025 Fax. .......