คำแนะนำขั้นตอนและข้อตกลงของการส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร

ผู้ส่งบทความถือว่ารับทราบขั้นตอนและข้อตกลงโดยจะต้องปฏิบัติตามที่กองบรรณาธิการของวารสารกำหนด ผู้ประสงค์จะส่งบทความจึงต้องพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้โดยละเอียด ซึ่งประกอบด้วย

 1. ผู้ส่งบทความจะต้องจัดเตรียมตัวบทความตามรูปแบบที่ทางวารสารกำหนด ** ดาวน์โหลดตัวอย่างบทความของวารสาร ** 
 2. ลงทะเบียน (Register) ได้ที่ http://jrgbs.rsu.ac.th และเพื่อเตรียมพร้อมในการส่งบทความเข้ามายังระบบออนไลน์
 3. ผู้ส่งบทความต้องเสียค่าบริการ และ การจัดดำเนินงานในการตีพิมพ์วารสาร ตามที่วารสารกำหนด จำนวนรวม 3,000  บาท โดยการโอนเงินมาที่บัญชี: 875-7-00650-0 ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยรังสิต:วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ธนาคาร: กรุงเทพ สาขา: มหาวิทยาลัยรังสิต 2 พร้อมทั้งยืนยันด้วยเอกสารการโอนเงิน (Pay in)
 4. ส่งบทความเข้ามายังระบบวารสารออนไลน์ เมื่อทางกองบรรณาธิการวารสารตรวจสอบบทความเบื้องต้นแล้ว และผ่านก็จะแจ้งกลับไปยังผู้ส่งบทความ หากมีสิ่งที่ต้องแก้ไข ทางกองบรรณาธิการวารสารจะส่งกลับไปให้แก้ไข โดยผู้ส่งจะต้องดำเนินการแก้ไขไม่เกิน 3 วันทำการ ผลงานที่ส่งตีพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง
 5. จากนั้น กองบรรณาธิการวารสารจะทำการส่งเอกสารที่ท่านได้ทำการแก้ไขแล้ว จัดส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 2 ท่าน ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับงานวิชาการของผู้ส่งบทความ เพื่อทำการพิจารณาบทความ ซึ่งผู้ส่งบทความอาจจะได้รับการผ่านงาน 3 รูปแบบได้แก่ ผ่านแบบไม่มีการแก้ไข หรือ ผ่านแบบมีการแก้ไข หรือ ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. หากได้รับการประเมินในหัวข้อ  ผ่านแบบไม่มีการแก้ไข  ผู้ส่งบทความจะได้รับการตีพิมพ์บทความในระบบออนไลน์
  2. หากได้รับการประเมินในหัวข้อ  ผ่านแบบมีการแก้ไข  ผู้ส่งบทความจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หรือ ก่อนวันสิ้นสุดการรับเอกสารซึ่งจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับวันที่ได้ทำการลงทะเบียน. ผู้ส่งบทความสามารถส่งบทความที่ได้ทำการแก้ไขแล้ว กลับเข้ามาในระบบออนไลน์อีกครั้ง กองบรรณาธิการจะทำการส่งผลงานที่ได้แก้ไขแล้ว กลับไปยังผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา  เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ถ้าผลลัพธ์การประเมินที่ได้รับในครั้งที่ 2 คือ ผ่านแบบไม่มีการแก้ไข ผู้ส่งบทความจะได้รับการตีพิมพ์บทความในระบบออนไลน์ หรือ หากได้รับผลการประเมินในครั้งที่ 2 คือ ผ่านแบบมีการแก้ไข ผู้ส่งบทความจะต้องทำการแก้ไขให้ผ่านเกณฑ์ในครั้งที่ 2 ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ หรือ ก่อนวันสิ้นสุดการรับเอกสารซึ่งจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับวันที่ได้ทำการลงทะเบียน มิฉะนั้น จะถือว่าผู้ส่งบทความ ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ.
  3. หากได้รับการประเมินในหัวข้อ ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ การพิจารณาเพื่อตีพิมพ์บทความถือเป็นอันสิ้นสุด
 6. หน่วยงานจะทำการตีพิมพ์บทความเฉพาะ บทความที่ได้ผ่านตามเกณฑ์ของผู้ทรงคุณวุฒิและความเห็นจากกองบรรณาธิการเท่านั้น ผู้ส่งบทความจะได้รับการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ วันที่ ฉบับที่ ของวารสารที่จะทำการตีพิมพ์ รวมถึงหมายกำหนดการ การรับใบรับรองเกี่ยวกับการตีพิมพ์ ผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (e-mail)
 7. กรณีที่ผู้ส่งบทความไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิกำหนด หรือ ไม่สามารถแก้ไขบทความได้ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ หรือ ส่งเอกสารที่ได้แก้ไขแล้วกลับมาหน่วยงานไม่ทันเวลา หรือ ผู้ส่งบทความไม่มีความประสงค์จะตีพิมพ์กับทางหน่วยงานในภายหลัง ทางหน่วยงานจะไม่มีการคืนเงิน ให้กับผู้ส่งบทความ
 8. วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์กำลังดำเนินการ  เพื่อให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานตามที่ TCI กำหนด ซึ่งคาดว่าจะทำการประเมินประมาณปี 2561 ดังนั้นผู้ส่งบทความต้องตรวจสอบว่าได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของตัวท่านเองหรือไม่ ทางกองบรรณาธิการวารสารจะไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการตีพิมพ์เพื่อจุดประสงค์อื่นๆ

 


 
Copyright © Rangsit University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 029972222 ต่อ 4025 Fax. .......