e-JRGBS

ISSN : 2465-4094
วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558
คำนิยามจากอธิการบดี
คำนิยามจากคณบดี
คำนำ
กองบรรณาธิการ
ผู้เชียวชาญ
สารบัญ

อุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยภายใต้ระบบมาตรฐาน ASEAN Cosmetic GMP
THAILAND COSMETIC INDUSTRY UNDER ASEAN COSMETIC GMP STANDARD SYSTEM
  โดย : คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา, เกษม กสิโอฬาร และพัชรี ตันติวิภาวิน
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดขึ้นของทีวีชุมชนในระบบดิจิตอล: ศึกษากรณีพะเยาทีวีชุมชน
RELATE FACTORS CONTRIBUTING OF COMMUNITY TELEVISION ON DIGITAL TV PLATFORM: THE STUDY CASE OF PHAYAO COMMUNITY TV
  โดย : สุภนันท์ ฤทธิ์มนตรี และ นิธิดา แสงสิงแก้ว
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกสั่งอาหารจาก เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร
FACTORS AFFECTING BUYING BEHAVIOR OF CONSUMER ON FOODS ONLINE ORDERING FROM THE PIZZA COMPANY IN BANGKOK
  โดย : ทิวาพร สำเนียงดี และภักดี มานะหิรัญเวท
ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อเสื้อคู่รักในตลาดออนไลน์ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
MARKETING FACTORS INFLUENCING THE ONLINE PURCHASING OF COUPLE T-SHIRT TOWARDS CONSUMER IN BANGKOK METROPOLITAN AREA
  โดย : กุลยา เมืองศรี และ ถนอมพงษ์ พานิช
รูปแบบการใช้งาน Social Media (Digital Marketing) ที่มีผลต่อการขยายธุรกิจขายตรง ของนักธุรกิจ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
SOCIAL MEDIA USAGE PATTERNS AFFECTING TO THE SUCCESS FOR EXPANDING DIRECT SALES OF THE DIRECT SELLING BUSINESS BY GIFFARINE SKYLINE UNITY LIMITED COMPANY
  โดย : พรลภัส ไพบูลย์ และสุมาลี สว่าง
การศึกษากระบวนการสร้างความปรองดองและเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้ง
THE STUDY ON HARMONY PROCESS AND INSTRUMENT OF CONFLICT MANAGEMENT
  โดย : พลตรีก้องพิทักษ์ วงศ์ดีธนรักษ์ อัครินทร์ อังกูรวงษ์วัฒนา และสมศักดิ์ มีทรัพย์หลาก
การจัดการความขัดแย้งของสังคมและการเมืองไทย ช่วง 2551 -2555
CONFLICT MANAGEMENT OF SOCIETY AND THAI POLITICS DURING 2008-2012
  โดย : อรอนงค์ พุกกะคุปต์ ชัยโรจน์ เจริญชัยกรณ์ และ นิภาพร พุทธพงษ์
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ กรณีศึกษาผู้ใช้บริการสถานออกกำลังกาย ฟิตเนส เฟิรส์ท
FACTORS THAT INFLUENCE A CUSTOMER'S BEHAVIOR TOWARD DECISION-MAKING IN SELECTION OF THE GYM IN BANGKOK: CASE STUDY FITNESS FIRST
  โดย : บดินทร์ เจริญประดับกุล และ ภักดี มานะหิรัญเวท
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ของผู้ค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
FACTOR INFLUENCING THE ELECTRONIC COMMERCE BEHAVIOR OF THAILAND POST CO., LTD. IN BANGKOK AND VICINITY AREA
  โดย : กรชนก นภากรวัฒนนนท์ และ นพปฎล สุวรรณทรัพย์
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ขับรถขณะเมาสุรา ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร กองบังคับการตำรวจนครบาล 6
THE PROBLEM AND OBSTACLE ON LAW ENFORCEMENT WITH THE DRUNKEN DRIVER BY TRAFFIC POLICE METROPOLITAN DIVISION 6
  โดย : อดิศักดิ์ แก้ววงษา และ สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ
ปัจจัยที่มีผลต่อความสนใจและพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสไตล์เกาหลีผ่านช่องทางเฟสบุ๊คของนักศึกษาหญิงในทางภาคเหนือ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
FACTORS AFFECTING INTERESTING PURCHASING BEHAVIOR OF KOREAN STYLE DRESSES VIA FACEBOOK FOR FEMALE UNIVERSITY STUDENTS IN THE NORTHERN OF THAILAND A CASE STUDY OF CHIANGMAI UNIVERSITY
  โดย : เมทิกา ลิ้มตระกูล และถนอมพงษ์ พานิช
คุณลักษณะของวิศวกรที่พึงประสงค์ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
CHARACTERISTICS OF ENGINEERS IN THE VIEWS OF THE AUTOMOTIVE AND THE AUTO PARTS INDUSTRIES
  โดย : เพียงจันทร์ โกญจนาท
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวประเทศสาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีใต้) กรณีศึกษา นักท่องเที่ยวชาวไทย
SERVICE MARKETING MIX FACTORS AFFECTING TO TRAVELING BEHAVIOR SOUTH KOREA TOURISTS IN THAILAND
  โดย : ชฎาพร อัครวงษ์ และสุมาลี สว่าง
ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจ ใช้บริการจัดส่งอาหารส่งตรงถึงบ้าน
INTEGRATED MARKETING COMMUNIKATIONS FACTORS AFFECTING DECISION MAKING TOWARD FOOD CATERING DELIVERY SERVICE
  โดย : อรพิชา แซ่อุ่ย และ เอก ชุณหชัชราชัย
Copyright © Rangsit University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 029972222 ต่อ 4025 Fax. .......