e-JRGBS

ISSN : 2465-4094
วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559
คำนิยามจากอธิการบดี
คำนิยามจากคณบดี
คำนำ
กองบรรณาธิการ
ผู้เชียวชาญ
สารบัญ

มาตรฐานสากลในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ กับหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวทางของสหประชาชาติ
INTERNATIONAL STANDARDS TO ESTABLISH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INTO BUSINESS SECTOR AND HUMAN RIGHT ACCORDING TO THE PRINCIPLES OF UNITED NATIONS
  โดย : นิภาพร พุทธพงษ์
การจัดการปัญหาการลักลอบเข้าเมืองของชนกลุ่มน้อยชาวโรฮีนจา
THE MANAGEMENT OF THE ROHINGYA ILLEGALLY MIGRATION
  โดย : ศิลปคมณ์ เอี่ยมวงศ์ สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์ และฉัตรวรัญ องคสิงห์
รูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเสริมสุขภาพไทยต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
DEVELOPMENT MODEL OF THAI HEALTH FOOD INDUSTRY TOWARDS SEAN ECONOMIC COMMUNITY
  โดย : สุรเดช เอกปัญญาสกุล
การประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)
EVALUATION OF THE DEVELOPMENT OF CAPABILITIES OF SML VILLAGES AND COMMUNITIES PROJECTS
  โดย : ณรงค์เดช แก้วอุย
AN INVESTIGATION OF FACTORS INFLUENCING SERVICE QUALITY OF COMMERCIAL BANK: A CASE STUDY IN CHINA
AN INVESTIGATION OF FACTORS INFLUENCING SERVICE QUALITY OF COMMERCIAL BANK: A CASE STUDY IN CHINA
  โดย : Zhenyan Qin and Pitsamorn Kilenthong
ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับเงินหยวน
ECONOMIC FACTORS THAT DETERMINE CURRENCY EXCHANGE RATE BETWEEN BAHT AND YUAN
  โดย : กรรณิกา ศรีสังข์งาม และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเบเกอรี่ ย่านซอยทองหล่อในเขตกรุงเทพมหานคร
SERVICE MARKETING MIXED STRATEGIES AFFECTING CONSUMER SELECTION OF BAKERY SHOPS ON SOI THONGLOR IN BANGKOK METROPOLITAN AREA
  โดย : กุสุมา ปิยโพธิกุล และถนอม พงษ์พานิช
การให้บริการสาธารณะที่ส่งผลต่อความสำเร็จเทศบาลนครของไทย
THE PUBLIC SERVICES AFFECTING THE SUCCESS OF THE CITY MUNICIPAL
  โดย : ภาณุพงศ์ ศิริ
การจัดการงานพัสดุที่มีประสิทธิผลของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
THE EFFECTIVENESS MATERIAL MANAGEMENT OF PAK KRET MUNICIPALITY, NONTHABURI PROVINCE
  โดย : พรทิพย์ ชั้นบุญ
การส่งเสริมบทบาทกลุ่มสตรีในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกุดดู่ เทศบาลตำบลโนนสัง เทศบาลตำบลโคกศรี เทศบาลตำบลยางตลาด เทศบาลตำบลหนองหิน และเทศบาลตำบลกกกุง
THE PROMOTION OF THE ROLE OF WOMEN IN THE ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL DEVELOPMENT OF A SUBDISTRICT MUNICIPALITY: CASE STUDIES OF KUTDU SUBDISTRICT MUNICIPALITY, NONSANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY, KHOKSRI SUBDISTRICT MUNICIPALITY, YANGTALAT SUBDISTRICT MUNICIPALITY, NONGHIN SUBDISTRICT MUNICIPALITY, KOKKUNG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
  โดย : ลักคณา โยคะวิสัย และจุมพล หนิมพานิช
กลยุทธ์การสร้างความจงรักภักดีของแฟนบอลกรณีศึกษา สโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี.
BUILDING ROYALTY STRATEGY OF FOOTBALL FANS: A CASE STUDY OF CHONBURI FC
  โดย : กุลิสรา ภู่ระหงษ์
Copyright © Rangsit University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 029972222 ต่อ 4025 Fax. .......