e-JRGBS

ISSN : 2465-4094
วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
คำนิยามจากอธิการบดี
คำนิยามจากคณบดี
คำนำ
กองบรรณาธิการ
ผู้เชียวชาญ
สารบัญ

การตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
THE DECISION TO STUDY IN THE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM BY SPECIAL PROGRAM STUDENTS AT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY
  โดย : วิไลพรรณ ตาริชกุล และประไพทิพย์ ลือพงษ์
การให้บริการสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้หลักพุทธธรรมของเทศบาลในประเทศไทย
PROVISION OF PUBLIC SERVICE OF SOCIAL WELFARE AND LIFE QUALITY DEVELOPMENT THROUGH PRINCIPLES OF BUDDHISM BY MUNICIPALITIES IN THAILAND
  โดย : สุชาดา โพธิ์จักร์
การศึกษาปัจจัยส่วนประสมการค้าปลีกที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อยาแผนไทย กรณีศึกษา ร้านนราโอสถ (หมอบัว) ในเขตจังหวัดระยอง
A STUDY OF RETAIL MARKETING MIX AFFECTING THE BUYING DECISION OF THAI TRADITIONAL MEDICINE: A CASE STUDY OF NARAOSOTH (MOR BUA) PHARMACY IN RAYONG
  โดย : วีรวิชญ์ กำกัดวงษ์ และลัดดาวัลย์ เลขมาศ
ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ Otoptoday
ENTREPRENEURS’ SATISFACTION TOWARD E-COMMERCE WEBSITE OTOPTODAY
  โดย : ภัควรินทร์ ณรงค์วุฒิภัสร์ และสุมาลี สว่าง
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านส่วนประสมการค้าปลีก และพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้ากับแนวโน้มการใช้บริการร้านสุวรรณ
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SATISFACTION LEVELS OF RETAIL MIX AND CONSUMER BEHAVIOR TO TENDENCY PURCHASING PRODUCTS FROM SUWAN SHOP
  โดย : จิราภรณ์ สุวรรณ และฐิติกานท์ สัจจะบุตร
ความจงรักภักดีตราสินค้าของผู้ใช้บริการ ธนาคาร ธนชาต จังหวัดอุบลราชธานี
BRAND LOYALTY OF THANACHART BANK CUSTOMERS IN UBONRATCHATHANI PROVINCE
  โดย : สุรศักดิ์ อาปตาคม และรัตพงษ์ สอนสุภาพ
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ของมนุษย์เงินเดือนในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา การรับรู้บริการ K-Expert
FACTORS EFFECTING ONLINE MEDIA CONSUMPTION AND THE AWARENESS OF RETAIL BANKING ADVISORY SERVICE OF SALARY MAN IN BANGKOK: CASE STUDY K-EXPERT
  โดย : กิตติศักดิ์ ทองฟุก และพันธิตรา ปัทมานนท์
ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหุ้นของ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
THE FACTORS OF ECONOMY THAT HAS AFFECTED TO STOCK PRICE OF DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED (THAILAND)
  โดย : ณัฐฐปภา สันทัดงาน และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
การศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่จำแนกโดยพฤติกรรมการใช้บริการของกลุ่มเพศหญิง ในร้านทำเล็บ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
THE STUDY OF DIFFERENT FACTORS THAT ASSOCIATE WITH SERVICE MARKET TARGETTING TO WOMEN NAIL INDUSTRY IN JATUJAK DISTRICT BANGKOK
  โดย : ธิรภา เสาสุทธิ์ และพนิตา สุรชัยกุลวัฒนา
ปัจจัยที่มีผลต่อการไม่เลือกติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ ของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี
FACTORS AFFECTING THE CHOICE NOT TO INSTALLING PROPANE AUTO GAS ON THE VEHICLE OF THE PEOPLE IN CHANTHABURI
  โดย : ทัศนีย์ พิมลภาพ และบุญสม เกษะประดิษฐ์
ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์งานขัดอุตสาหกรรม
A STUDY THE RELATIONSHIP BETWEEN MARKETING MIX FACTORS AND THE DECISION TO BUY INDUSTRIAL POLISHED PRODUCTS
  โดย : กวิตา เนตินิธิกร และพันธิตรา ปัทมานนท์
Copyright © Rangsit University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 029972222 ต่อ 4025 Fax. .......