e-JRGBS

ISSN : 2465-4094
วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2560
คำนิยามจากอธิการบดี
คำนิยามจากคณบดี
คำนำ
กองบรรณาธิการ
ผู้เชียวชาญ
สารบัญ

นโยบายพลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคงด้านการทหารของไทย
POLICY AND STRATEGY FORMULATION FOR ALTERNATIVE ENERGY FOR ROYAL THAI MILITARY SECURITY
  โดย : พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
ปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
FACTORS IMPINGING UPON THE RESOLUTION TO THE INSURGENCY PROBLEMS IN THREE SOUTHERNMOST PROVINCES OF THAILAND
  โดย : พลอากาศตรี เสนาะ พรรณพิกุล
นวัตกรรมสังคมด้านพฤฒพลังในการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุ ในจังหวัดนครราชสีมา
ACTIVE AGEING INNOVATION FOR SELF-INDEPENDENCE OF AGEING PEOPLE IN NAKHON RATCHASIMA PROVINCE
  โดย : คัมภิรัตน์ แก้วสุวรรณะ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระบบราชการไทย
PUBLIC MANAGEMENT QUALITY OF THAI CIVIL SERVICE
  โดย : สรวิชญ์ เปรมชื่น
วาทกรรมความเป็นอื่นของภิกษุณีไทยในสังคมไทย
DISCOURSE THE OTHERNESS OF THAI BHIKKHUNI THAI SOCIETY
  โดย : ศศิภา แก้วหนู
วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มบริษัทญี่ปุ่นในจังหวัดปราจีนบุรี
THE IMPACTS OF ORGANIZATIONAL CULTURE TOWARDS QUALITY OF LIFE AND JOB EFFICIENCIES OF WORKERS IN JAPANESE COMPANIES IN PRACHINBURI PROVINCE
  โดย : อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานในองค์กรวิสาหกิจขนาดกลาง: กรณีศึกษา บริษัท ทวินส์สเปเชียล จำกัด
TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP OF SUPERVISORS IN MEDIUM ENTERPRISES: CASE STUDY OF TWINS SPECIAL COMPANY LIMITED
  โดย : อภิรัตน์ กังสดารพร
การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อความสนใจซื้อบ้านเดี่ยว ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
MARKETING COMMUNICATION TOWARDS BUYING DECISION OF SINGLE HOUSE IN BANGKOK METROPOLITAN REGION
  โดย : จุฑามาศ อัครเดชา และบัญชา วงศ์เลิศคุณากร
ความพึงพอใจต่อการบริหารงานของสถานีตำรวจดีเด่น ตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน : กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่งอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
SATISFACTION TOWARDS THE ADMINISTRATION OF THE OUTSTANDING POLICE STATION ACCORDING TO THE POLICE STATION FOR PEOPLE PROJECT : CASE OF TAKUA THUNG POLICE STATION, PHANGNGA PROVINCE
  โดย : สิริพงศ์ วงศ์สรรเพชญ และรัตพงษ์ สอนสุภาพ
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินเพื่อคัดเลือกบุคลากรตามคติประจำใจองค์กรของบริษัทผลิตยางรถยนต์แห่งหนึ่ง
CREATION AND VALIDATION OF INVENTORIES FOR PERSONAL SELECTION ACCORDING TO CORPORATE FOUNDATIONS OF A TIRE PRODUCED COMPANY
  โดย : ไชยวัฒน์ เศรษฐวงศ์สิน และบำรุง สาริบุตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทย สู่การเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน
THAILAND AUTO PART MANUFACTURING INDUSTRY DEVELOPMENT STRATEGY TOWARD ASEAN’S AUTO PART PRODUCTION HUB
  โดย : ปรีชา ด้วงน้อย
สุขภาวะในการทำงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน กรณีศึกษาสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย
HEALTHY WORK OF FLIGHT ATTENDANTS A CASE STUDY OF LOW-COST AIRLINE IN THAILAND
  โดย : ณัฐธิดา นาคบุตร และรัตพงษ์ สอนสุภาพ
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารแรงงานอพยพสัญชาติพม่า ของผู้ประกอบการไทยในจังหวัดสมุทรสาคร
FACTORS AFFECTING ADMINISTRATION OF BURMESE WORKERS IN SAMUT SAKHON PROVINCE
  โดย : กันยา ศรีสวัสดิ์
Copyright © Rangsit University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 029972222 ต่อ 4025 Fax. .......