บทความ


ISBN 2465 - 4095
วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2560
คำนิยามจากอธิการบดี
คำนิยามจากคณบดี
คำนำ
กองบรรณาธิการ
ผู้เชียวชาญ
สารบัญ

การควบรวมกิจการสถาบันการเงินในประเทศไทย : กรณีศึกษาธนาคารธนชาตกับธนาคารนครหลวงไทย
THE MERGER AND ACQUISITION OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN THAILAND : A CASE STUDY THANACHART BANK WITH SIAM CITY BANK
  โดย : นริศรา หงษ์สุวรรณ และรัตพงษ์ สอนสุภาพ
Copyright © Rangsit University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 029972222 ต่อ 4025 Fax. .......