บทความ


ISBN 2465 - 4095
วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2560
คำนิยามจากอธิการบดี
คำนิยามจากคณบดี
คำนำ
กองบรรณาธิการ
ผู้เชียวชาญ
สารบัญ

การบริหารมหาวิทยาลัยรังสิตให้เป็นองค์การสมรรถนะสูง
ADMINISTRATING RANGSIT UNIVERSITY TO BE HIGH PERFORMANCE ORGANIZATION
  โดย : สุขพงศ์ สุขพิพัฒน์ และสมบูรณ์ สุขสำราญ
Copyright © Rangsit University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 029972222 ต่อ 4025 Fax. .......