บทความ


ISBN 2465 - 4095
วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2560
คำนิยามจากอธิการบดี
คำนิยามจากคณบดี
คำนำ
กองบรรณาธิการ
ผู้เชียวชาญ
สารบัญ

การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการนำหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ในองค์กรมหาชน: สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
SSESSING ACHIEVEMENT IN GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE APPLICATIONS IN PUBLIC ORGANIZATIONS: THE LAND BANK ADMINISTRATION INSTITUTE AND COMMUNITY ORGANIZATION DEVELOPMENT INSTITUTE
  โดย : นิรมล เสริมทรัพย์
Copyright © Rangsit University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 029972222 ต่อ 4025 Fax. .......