บทความ


ISBN 2465 - 4095
วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2560
คำนิยามจากอธิการบดี
คำนิยามจากคณบดี
คำนำ
กองบรรณาธิการ
ผู้เชียวชาญ
สารบัญ

การพัฒนาคุณภาพการดำเนินกิจกรรม Ant Mission ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
DEVELOPING ANT MISSION AS QUALITY INTERNATION OF PANYAPIWAT TECHNOLOGICAL COLLEGE
  โดย : วิจิตรา ทองนนท์ และธนาสิทธิ์ เพิ่มเพียร
Copyright © Rangsit University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 029972222 ต่อ 4025 Fax. .......