บทความ


ISBN 2465 - 4095
วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2560
คำนิยามจากอธิการบดี
คำนิยามจากคณบดี
คำนำ
กองบรรณาธิการ
ผู้เชียวชาญ
สารบัญ

การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวในการแบ่งปัน (Share) ข้อมูลข่าวสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศไทย
VIOLATION OF PRIVACY RIGHTS IN INFORMATION SHARING IN THAILAND SOCIAL NETWORKS
  โดย : ปัญจพล เภตราพูนสินไชย และบุญสม เกษะประดิษฐ์
Copyright © Rangsit University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 029972222 ต่อ 4025 Fax. .......