บทความ


ISBN 2465 - 4095
วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
คำนิยมจากอธิการบดี
คำนิยมจากคณบดี
คำนำ
กองบรรณาธิการ
ผู้เชียวชาญ
สารบัญ

ปัจจัยจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด
M0TIVATION AFFECTING EMPLOYEES’ QUALITY OF LIFE IN HUMANICA COMPANY LTD.,
  โดย : นางสาวนฤมล เองมหัสสกุล
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินเพื่อคัดเลือกบุคลากรตามคติประจำใจองค์กรของบริษัทผลิตยางรถยนต์แห่งหนึ่ง
CREATION AND VALIDATION OF INVENTORIES FOR PERSONAL SELECTION ACCORDING TO CORPORATE FOUNDATIONS OF A TIRE PRODUCED COMPANY
  โดย : ไชยวัฒน์ เศรษฐวงศ์สิน และบำรุง สาริบุตร
Copyright © Rangsit University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 029972222 ต่อ 4025 Fax. .......