บทความ


ISBN 2465 - 4095
วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2560
คำนิยมจากอธิการบดี
คำนิยมจากคณบดี
คำนำ
กองบรรณาธิการ
ผู้เชียวชาญ
สารบัญ

การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อความสนใจซื้อบ้านเดี่ยว ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
MARKETING COMMUNICATION TOWARDS BUYING DECISION OF SINGLE HOUSE IN BANGKOK METROPOLITAN REGION
  โดย : จุฑามาศ อัครเดชา และบัญชา วงศ์เลิศคุณากร
Copyright © Rangsit University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 029972222 ต่อ 4025 Fax. .......