บทความ


ISBN 2465 - 4095
วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2560
คำนิยามจากอธิการบดี
คำนิยามจากคณบดี
คำนำ
กองบรรณาธิการ
ผู้เชียวชาญ
สารบัญ

ทัศนคติและความชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร
ATTITUDE AND PREFERENCE OF CHINESE TOURISTS TRAVELING TO CULTURAL TOURISM IN BANGKOK
  โดย : ปิโยรส อยู่สถิตย์ และสังศิต พิริยะรังสรรค์
Copyright © Rangsit University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 029972222 ต่อ 4025 Fax. .......