บทความ


ISBN 2465 - 4095
วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2560
คำนิยมจากอธิการบดี
คำนิยมจากคณบดี
คำนำ
กองบรรณาธิการ
ผู้เชียวชาญ
สารบัญ

นวัตกรรมสังคมด้านพฤฒพลังในการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุ ในจังหวัดนครราชสีมา
ACTIVE AGEING INNOVATION FOR SELF-INDEPENDENCE OF AGEING PEOPLE IN NAKHON RATCHASIMA PROVINCE
  โดย : คัมภิรัตน์ แก้วสุวรรณะ
Copyright © Rangsit University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 029972222 ต่อ 4025 Fax. .......