บทความ


ISBN 2465 - 4095
วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2560
คำนิยมจากอธิการบดี
คำนิยมจากคณบดี
คำนำ
กองบรรณาธิการ
ผู้เชียวชาญ
สารบัญ

ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารแรงงานอพยพสัญชาติพม่า ของผู้ประกอบการไทยในจังหวัดสมุทรสาคร
FACTORS AFFECTING ADMINISTRATION OF BURMESE WORKERS IN SAMUT SAKHON PROVINCE
  โดย : กันยา ศรีสวัสดิ์
Copyright © Rangsit University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 029972222 ต่อ 4025 Fax. .......