บทความ


ISBN 2465 - 4095
วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2560
คำนิยามจากอธิการบดี
คำนิยามจากคณบดี
คำนำ
กองบรรณาธิการ
ผู้เชียวชาญ
สารบัญ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กรณีศึกษานักท่องเที่ยวชาวจีน
ECO-TOURISM BEHAVIOR IN CASE OF CHINESE TOURISM
  โดย : แป้งพิมพ์ พิชิตชลพันธุ์ และวิทยากร เชียงกูล
Copyright © Rangsit University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 029972222 ต่อ 4025 Fax. .......