บทความ


ISBN 2465 - 4095
วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2560
คำนิยมจากอธิการบดี
คำนิยมจากคณบดี
คำนำ
กองบรรณาธิการ
ผู้เชียวชาญ
สารบัญ

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานในองค์กรวิสาหกิจขนาดกลาง: กรณีศึกษา บริษัท ทวินส์สเปเชียล จำกัด
TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP OF SUPERVISORS IN MEDIUM ENTERPRISES: CASE STUDY OF TWINS SPECIAL COMPANY LIMITED
  โดย : อภิรัตน์ กังสดารพร
Copyright © Rangsit University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 029972222 ต่อ 4025 Fax. .......