บทความ


ISBN 2465 - 4095
วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2560
คำนิยมจากอธิการบดี
คำนิยมจากคณบดี
คำนำ
กองบรรณาธิการ
ผู้เชียวชาญ
สารบัญ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทย สู่การเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน
THAILAND AUTO PART MANUFACTURING INDUSTRY DEVELOPMENT STRATEGY TOWARD ASEAN’S AUTO PART PRODUCTION HUB
  โดย : ปรีชา ด้วงน้อย
Copyright © Rangsit University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 029972222 ต่อ 4025 Fax. .......