บทความ


ISBN 2465 - 4095
วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2560
คำนิยามจากอธิการบดี
คำนิยามจากคณบดี
คำนำ
กองบรรณาธิการ
ผู้เชียวชาญ
สารบัญ

รูปแบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิผล ในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชนขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร
THE EFFECTIVE KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL FOR ACADEMIC ADMINISTRATION OF BASIC PRIVATE SCHOOLS IN BANGKOK
  โดย : สุรพล เอี่ยมอู่ทรัพย์ และสุธิดา หอวัฒนกุล
Copyright © Rangsit University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 029972222 ต่อ 4025 Fax. .......