บทความ


ISBN 2465 - 4095
วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2560
คำนิยามจากอธิการบดี
คำนิยามจากคณบดี
คำนำ
กองบรรณาธิการ
ผู้เชียวชาญ
สารบัญ

อัตลักษณ์ครูภูมิปัญญาไทยภายใต้อำนาจครอบงำของระบบการศึกษา: กรณีศึกษา ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทอผ้า) ภาคอีสาน
IDENTITY OF THAI WISDOM TEACHERS DOMINATED BY EDUCATIONAL AUTHORITY: A CASE STUDY OF WEAVING CRAFT INDUSTRY IN ISARN AREA THAILAND
  โดย : คชาภรณ์ ปลื้มจิตต์มงคล, บุญสม เกษะประดิษฐ์ และปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
Copyright © Rangsit University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 029972222 ต่อ 4025 Fax. .......