บทความ


ISBN 2465 - 4095
วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2560
คำนิยามจากอธิการบดี
คำนิยามจากคณบดี
คำนำ
กองบรรณาธิการ
ผู้เชียวชาญ
สารบัญ

อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการต่อคุณค่าที่รับรู้ ความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้าร้านกะทิครัวไทย
INFLUENCE OF SERVICE QUALITY ON PERCEIVED VALUE, SATISFACTION AND CUSTOMER LOYALTY OF KATHI KRUA THAI RESTAURANT
  โดย : อัมพล ชูสนุก, พัชรี ฉันท์ศิริรักษ์, สิริบุปผา อุทารธาดา, จิรพันธ์ สกุณา และเบญจวรรณ ศฤงคาร
Copyright © Rangsit University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 029972222 ต่อ 4025 Fax. .......